Ribiška družina Mura Paloma

VARSTVO NARAVE
Dobršen del naših aktivnostih obsega varstvo narave in naravnih vrednot ter znanstvenoraziskovalno delo na področju sladkovodnega ribištva in okolja. To so zahtevnejša opravila, ki se jih lotevamo ob pomoči in v sodelovanju z ribiči – sosedi z območja avstrijske Štajerske in strokovnih institucij iz Slovenije in sosednje Avstrije. So večji projekti, ki jih podpirata tudi lokalna skupnost (občina Šentilj) in gospodarstvo (tovarna papirja Paloma) ali celo mednarodne institucije. V letu 1999–2000 smo ob pomoči Zavoda za ribištvo Republike Slovenije izdelali program Revitalizacija selniškega potoka. Sam program smo zaradi obsežnosti razdelili na posamezne projekte, ki smo jih izvedli do leta 2004. Taki primeri so izvedeni projekti: Sanacija opuščenega industrijskega kanala v Sladkem Vrhu, Preusmeritev vtoka selniškega potoka v Muro v Sladkem Vrhu, Onesnaženost vodotokov ter zaščita in varstvo vodotokov v občini Šentilj in Kataster onesnaževalcev voda (KSOV).

Pomemben vir informacij za aktivnosti varstva narave, voda in rib predstavlja končno poročilo projekta Načelna vodnogospodarska zasnova za mejno Muro – 1. faza. Projekt je izvedla slovensko–avstrijska komisija za Muro v letih 1998–2000. Za sladkovodno ribištvo sta od 27 tematskih podroèij najpomembnejši Sektorska vzorèna podoba z ekološkega vidika in Ekologija rib.


×