Ribiška družina Mura Paloma

KOSV
V skladu s smernicami Ribiške zveze Slovenije smo v letu 2003 izdelali kataster onesnaževalcev voda v občini Šentilj. Dejavnosti so obsegale: evidentiranje virov onesnaženj (iztoki, izpusti v vodotoke), evidentiranje črnih odlagališč odpadkov z navedbo povzro?iteljev in dokumentiranjem (opisno in fotografije) vsakega vira posebej. Kataster je izdelan, tako da ga je mogoče dopolnjevati in spreminjati glede na nove ugotovitve. Spremembe kot stalno nalogo ugotavljajo ribiški čuvaji ob rednih ali izrednih nadzorih oz. ob izvajanju čuvajske službe v ribiškem okolišu. Vrednost projekta je 1251,88 €.


×